Deklaracja zgodności UE – co to jest i jak ją zdobyć?

15.02.2024
Deklaracja zgodności UE Deklaracja zgodności UE to ważny dokument dla każdego producenta i importera, który chce wprowadzić swój produkt na rynek europejski. Z tego artykułu dowiesz się, czym dokładnie jest deklaracja zgodności UE, jakie kryteria musi spełniać produkt, aby ją uzyskać, oraz jakie kroki należy podjąć, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom regulacyjnym Unii Europejskiej. Zapoznanie się z tymi informacjami może pomóc Ci uniknąć problemów przy imporcie różnych produktów!

Co to jest deklaracja zgodności UE?

Deklaracja zgodności UE jest dokumentem wydawanym przez producenta lub importera. Ma za zadanie potwierdzić, że dany produkt spełnia wszystkie stosowne wymogi prawne Unii Europejskiej. Jest to niezbędny krok w procesie wprowadzania produktów na rynek europejski, szczególnie ważny w kontekście różnych dyrektyw, takich jak np. dyrektywa EMC (elektromagnetyczna zgodność).
W ramach deklaracji zgodności UE producent przeprowadza ocenę zgodności produktu, upewniając się, że spełnia on wszystkie obowiązujące normy i regulacje. Po pomyślnym zakończeniu tej analizy produkt otrzymuje oznaczenie CE, co jest sygnałem dla konsumentów i organów nadzorczych, że produkt jest zgodny z przepisami UE. To oznaczenie umożliwia swobodny obrót produktu w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kiedy jest wymagana deklaracja zgodności UE?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, deklaracja zgodności UE jest wymagana w momencie, kiedy produkty są wprowadzane na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ma to szczególne znaczenie np. w przypadku importu maszyn z Chin. W takim wypadku każda maszyna importowana z Chin do krajów UE musi spełniać wymogi dyrektywy maszynowej UE, która określa standardy bezpieczeństwa, a także mieć certyfikat zgodności UE.
Dyrektywa maszynowa UE wymaga, aby producenci (lub ich upoważnieni przedstawiciele w UE) przeprowadzili ocenę zgodności maszyny z przepisami UE. W wyniku tej oceny producent wydaje deklarację zgodności UE i umieszcza na produkcie oznaczenie CE, co wskazuje, że produkt jest zgodny z wszystkimi obowiązującymi dyrektywami UE.

Jakie informacje powinna zawierać deklaracja zgodności UE?

Deklaracja zgodności UE powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres, czyli pełne dane producenta, który wydaje deklarację;
  • pełny opis produktu, który może zawierać model, typ, numer seryjny, a także wszelkie istotne informacje, które jednoznacznie identyfikują produkt;
  • wykaz dyrektyw i norm, z którymi produkt jest zgodny – to może obejmować np. dyrektywę niskonapięciową, certyfikat CCC, w zależności od rodzaju produktu;
  • opis procedury oceny zgodności, którą przeprowadzono w celu stwierdzenia zgodności produktu z odpowiednimi dyrektywami;
  • deklaracja musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania producenta;
  • może obejmować informacje o ewentualnych certyfikatach lub wynikach testów zewnętrznych laboratoriów, jeśli były wykorzystywane w procesie oceny zgodności.

Taki dokument musi być dostępny dla organów nadzorczych i być przedstawiony na żądanie. W końcu deklaracja UE zapewnia transparentność i potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi normami oraz przepisami UE.

banner cta

Kto wydaje deklaracje zgodności UE?

Deklarację zgodności UE wydaje producent produktu lub jego upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej. Są oni odpowiedzialni za zapewnienie, że produkt spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy UE. Proces wydania deklaracji obejmuje ocenę zgodności produktu – w tym testowanie oraz ocenę ryzyka, aby upewnić się, że spełnia on wymogi bezpieczeństwa. Po stwierdzeniu zgodności producent lub przedstawiciel wydaje deklarację i umieszcza znak CE na produkcie.

Jak długo należy przechowywać deklarację zgodności?

Deklaracja zgodności dla maszyn posiadających certyfikację CE powinna być przechowywana przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia maszyny na rynek. To wymaganie dotyczy producenta maszyny lub, w przypadku importu, jego upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej. Ten okres przechowywania jest zgodny z przepisami dotyczącymi certyfikacji maszyn CE i ma na celu zapewnienie, że w razie potrzeby można zweryfikować zgodność maszyny z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
Przechowywanie deklaracji zgodności UE przez ten okres jest ważne, ponieważ w przypadku kontroli przez organy nadzorcze, producent lub jego przedstawiciel musi być w stanie przedstawić dokument potwierdzający, że maszyna jest zgodna z odpowiednimi dyrektywami UE. Jest to także istotne dla celów utrzymania odpowiedzialności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Deklaracja zgodności UE czy WE? Jaka jest różnica?

Rozróżnienie między deklaracją zgodności UE a WE wynika z zakresu dyrektyw, do których się odnoszą. Deklaracja zgodności WE była stosowana dla produktów objętych takimi dyrektywami jak maszynowa, zabawkowa, kompatybilności elektromagnetycznej czy urządzeń spalających paliwa gazowe. Z kolei deklaracja zgodności UE dotyczy innych rodzajów produktów, takich jak wyroby medyczne, urządzenia pomiarowe, materiały wybuchowe do użytku cywilnego czy dźwigi.
To rozróżnienie wynika z różnorodności dyrektyw i regulacji w obrębie Unii Europejskiej, gdzie specyficzne rodzaje produktów podlegają różnym wymogom zgodności. Deklaracja zgodności UE czy WE jest więc dokumentem świadczącym o zgodności produktu z konkretnymi przepisami i normami, które są wymagane w zależności od kategorii produktu.
Zobacz również: Peleciarka z Chin – czy warto ją importować? Opinie i informacje